תקנון האתר

1. מבוא

בהיכנסך לאתר המסחרי האלקטרוני של 10ביס קו.איל בע"מ (להלן: 'תן ביס') באתר האינטרנט www.10bis.co.il (להלן 'האתר') וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון ומשקאות, הינך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן המהווים בסיס משפטי מחייב לכל עסקה שתתבצע באמצעות 'תן ביס'. התחייבויות והתקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן על באמצעות עובדי ונציגי 'תן ביס' וכן התנאים והתניות המפורטים להלן מתייחסים לכל הפרטים המוצגים באתר ועל ידי עובדי ונציגי 'תן ביס', אלא אם כן נכתב אחרת

כל המבצע פעולה באתר מסכים כי הינו מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות (ניתן למצוא קישור להלן) ולכללי ההשתתפות באתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד בעלי, עובדי ונציגיהם של 'תן ביס' מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי מנהלי 'תן ביס' והמפורטות בתקנון זה.

2. תנאים לביצוע פעולה ב'תן ביס'

כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: המבצע פעולה ב'תן ביס' הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב התחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר. המבצע פעולות באתר בתשלום באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הינו בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ"ל. המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.

3. הגבלת אחריות מפעיל האתר 'תן ביס'

מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בינך (להלן 'המשתמש') לבין בתי האוכל המציגים את תפריטם באתר והסולקים את כרטיסי אשראי וכרטיסי תן ביס. הפרטים וכל המידע המוצגים באתר נמסרו ל'תן ביס' על ידי בתי האוכל בלבד ובאחריותם המלאה, לפיכך לא תהיה 'תן ביס' אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג וכל מידע באתר לרבות בכל הנוגע לטיב המזון, איכותו, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו ותשלום כל תשר (טיפ) לשליח בפועל (יובהר, כי המסעדה הינה האחראית הבלעדית להעברת תשלום התשר (טיפ) בפועל לשליח הרלוונטי. אחריותה של תן ביס מסתכמת ומתמצה בהעברה למסעדה את התשר (טיפ) שישולם על-ידי הלקוח במעמד ההזמנה דרך אתר/אפליקציית תן ביס) וכיוצ"ב (להלן ביחד 'מפרט הרכישה'). האחריות הבלעדית על מפרט הרכישה חלה על בתי האוכל בלבד, בהתאם לחוקים שונים ובכלל זה חוקי אחריות למוצרים, חוקי הגנת הצרכן ותעודות הכשרות של בתי האוכל, ככל שאלה קיימות. למשתמש לא תעמוד כל טענה כלפי 'תן ביס' בכל הנוגע למפרט הרכישה הכולל בין השאר את מחירי המוצרים, עלות דמי משלוח, תשלום תשר לשליח (טיפ) וכיוצ״ב. הפרטים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, איכותם, מחירם וכיו"ב. בעלי האתר, מפעיליו, או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראיים, לכל שימוש לרעה שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי מורשה, הנעשה בכרטיס אשראי וכרטיס תן ביס לשם ביצוע פעולה באתר. בעלי האתר, מפעיליו או מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראיים כלפי המשתמש בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות, או נזקים אקראיים לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצרים שירכשו על ידי המשתמש במסגרת האתר. תן ביס אינה אחראית כלפי המשתמש בכל הקשור למשלוח המזון מהמסעדה אליו ומדיניות המשלוחים כפופה למדיניות המשלוחים של כל מסעדה ומסעדה ממנה המשתמש מזמין מזון באמצעות האתר ו\או למדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים במקרה של הזמנת משלוח באמצעות ממשק משלוחים רלוונטי באתר, לפי העניין. תפקוד האתר תלוי גם בספקים חיצוניים (ספקיות אינטרנט) ותן ביס אינה אחראית לתקלות כאלה ואחרות שעלולות לפגוע בפעילות התקנית של האתר, לרבות ליצור תקלות בביצוע הזמנות.

4. סודיות המידע

הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר כל זכויות הקניין והקניין הרוחני בתוכנה ובאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של 'תן ביס' ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי 'תן ביס' בנוגע לזכויות אלה, ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה אלא באמצעות ובאישור בכתב מ'תן ביס' בלבד. כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש 'תן ביס' ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם ('לוגואים') 'תן ביס', אתר המשלוחים שלי, כרטיס תן ביס, bis Money Card, 10 הינם שמות מסחריים בבעלות החברה ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות אלה. 'תן ביס' מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך במידה ונתקלת במידע או תמונה או כל מצג אחר אשר לדעתך פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי נא פנה אלינו באמצעות דוא"ל וציין את תוכנן ומיקומם ואנו נפעל להסירם במהירות האפשרית.

5. השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של תן ביס לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:

  • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונת לוגו של מסעדה המופיעה באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  • הנהלת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

6. תנאים נוספים

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל המוצרים, המוצגים במסגרת האתר, הינם באיכות וטיב טובים כפי שמקובל בבתי אוכל מהסוג ממנו מבצע המשתמש את ההזמנה, ויועברו למשתמש במהירות סבירה, בטיב ובאיכות טובים, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. אם יעכבו או ימנעו גורמים כלשהם, או אירועים כלשהם, שאינם בשליטת בעלי האתר או מפעיליו, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאי מנהל האתר, ו/או מי מטעמו של 'תן ביס' להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה) ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב 'תן ביס' למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה, כל סכום ששולם על ידם, או לחילופין תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאי מנהל האתר, מטעמה של 'תן ביס', לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

8. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן של 'תן ביס' בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים כדוגמת בתי אוכל, שהתירו לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש 'תן ביס' או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אינך רשאי להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של תן ביס. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של תן ביס.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

ניתן לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של תן ביס בקישור הבא: https://www.10bis.co.il/Info/PrivacyPolicies

'תן ביס' שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות המפורטים לעיל.

עודכן בתאריך 1/11/2018.